San Diego, Balboa Park, Seal Tour, April 2015 - unicycling